OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které má v souvislosti s GDPR (Nařízením o ochraně osobních údajů) návštěvník webu pro prohlížení internetových stránek www.drslavka.cz, odběratel newsletteru  a zákazník nakupující služby (dále uváděný jako kupující) prostřednictvím této webové prezentace provozovatelky:

MUDr. Slavka Kozlová

Sídlo: Řadová 670, Říčany u Brna

Provozovna: Dlážděná 10c, Brno – Žebětín

e-mail:

 

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy a zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Uvedené plním dle článku 13 GDPR informačních povinností ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákonů o ochraně osobních údajů a GDPR.

Dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů lze pokládat na adrese: 

Zasílání newsletteru
K zasílání newsletterů (jehož součástí mohou být obchodní sdělení) návštěvníci webu souhlasí dobrovolně (pokud svůj odběr neodhlásí tlačítkem unsubscribe), své osobní údaje poskytují elektronicky nebo osobně pomocí formuláře na dané akci, workshopu, školení.   Pro účely rozesílání newsletteru shromažďuji jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Kupujícím bude newsletter rozesílán na e-mail, získaný prostřednictvím objednávky služeb, pouze na základě jejich souhlasu. V obou případech mohou příjemci tento souhlas kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu, umístěném na konci každého zaslaného newsletteru (tlačítko unsubscribe).

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

Jako provozovatelka budu dbát na bezpečnost osobních dat, které mi svěříte. Přijala jsem technická a organizační opatření, aby vaše data byla dostatečně chráněna. K Vašim osobním údajům nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředám je bez vašeho dalšího souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon nebo pro případ ochrany našich právních zájmů.

 

Pro poskytování mých služeb, plnění kupní smlouvy a pro účetnictví shromažďuji tato Vaše data:

· identifikační údaje: jméno, příjmení, titul,

· kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa,

· další údaje: místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo

Výše uvedené údaje jsou pro mě nezbytné pro identifikaci kupujících, při komunikaci s kupujícími a pro obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

·       požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

·       požadovat, aby provozovatele nebo zpracovatele odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

·       Poskytování služeb
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebuji k poskytnutí služeb (online kurz, e-book či jiný druh služby).

·       Vedení účetnictví
Jste-li zákazníkem, vaše osobní údaje nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

·       Marketing – zasílání novinek
Vaše jméno, příjmení a email využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť upřímně předpokládám, že Vás moje novinky zajímají.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

K Vašim  osobním údajům má přístup pouze provozovatel a jeho zaměstnanci, kteří jsou zavázáni povinnou mlčenlivostí. Pro zajištění zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastní silami, využívám rovněž služeb zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a ve lhůtě 30 dní vám doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Mým právem pak je, že můžu zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě,  abychom s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li mým aktuálním nebo potenciálním zákazníkem, či člověkem zajímajícím se o mé novinky. 

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu (unsubscribe).

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že mí spolupracovníci a zaměstnanci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 9. 2022.

MUDr. Slavka Kozlová