VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jako „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko k mým online produktům.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej mých online produktů  – online kurzy, e-book, online vstupenky na online či živou akci (dohromady zkráceně označováno i jen jako „online produkty“).

Samotný nákup online produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by v Dodatečné smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Dodatečné smlouvě přednost.

Prodej mých online produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

 

OBSAH VOP:

I. Základní údaje o mně
II. Údaje o kupujícím
III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou online produktů a jak se platí?
V. Jakým způsobem vám budou online produkty  dodány?
VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a jak s autorskými právy?
VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrem
 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ
MUDr. Slavka Kozlová

IČ:      08444790                       

Sídlo:      Řadová 670, Říčany u Brna

Adresa je i adresou doručovací.

E-mail:     

Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji dále jako „Prodávající“.

 

II. ÚDAJE O KUPUJÍCÍM

Kupujícím jste vy. Tedy ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře Kupní smlouvu a koupí některý z mých online produktů přes webové rozhraní.

Kupujícím může být koncový uživatel – spotřebitel, nebo podnikatel – fyzická či právnická osoba.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu.

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

Jako Kupující objednáváte online produkty přes webové rozhraní, skrze objednávkový formulář na mých webových stránkách. Nezávazná objednávka jde přes rezervační formulář a nemá charakter závazné objednávky a uzavření Kupní smlouvy.

OBJEDNÁVKA: Jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní). Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod souhrnem objednávky.

O přijetí Vaší objednávky, i platby za ní, Vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i faktura na produkt. Provedením platby a doručením potvrzení o přijetí objednávky do Vaší mailové schránky je Kupní smlouva uzavřena, je aktivní a platná.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat online produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zcela výjimečně ale může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

 

IV. CENA A PLATBY MÝCH ONLINE PRODUKTŮ: 

Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena, cena uvedená v souhrnu objednávky je cenou konečnou. 

Sjednanou cenou je cena uvedená u online produktu v okamžiku odeslání vaší online objednávky. 

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

ZPŮSOB PLATBY: 

Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

Platební bránou společnosti Comgate
– Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet (vedený u Fio banky): pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán k Vám.

SPLATNOST FAKTURY: Datum splatnosti je uvedeno na faktuře a jde o datum, kdy musí být peníze již připsány na můj bankovní účet.

 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU ONLINE PRODUKTY DODÁNY?
ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi mých online produktů Vám bude obsah dodán po zaplacení kupní ceny na Váš e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.  

ONLINE KURZ: Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

DODACÍ LHŮTA. Online kurz Vám bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. 

E-BOOK: Při koupi E-booku vám po uhrazení ceny bude odeslán na vaší uvedenou mailovou adresu link nebo příloha, kde je uložen digitální obsah e-booku.

ONLINE VSTUPENKA na živou či online vzdělávací akci: Při koupi tohoto online produktu obdržíte online vstupenku na živou či online vzdělávací akci, která je platná ke konkrétnímu dnu konání akce. Vstupenka vám bude odeslána po zaplacení ceny do vaší mailové schránky (pro jistotu koukejte i na spam či hromadné, jestli tam vstupenka omylem “nespadla”).

DODACÍ LHŮTA. Online produkty (kurzy a e-book) Vám budou dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet, u online vstupenek jsou to běžně 3 pracovní dny, maximálně dodání je 24 hodin před konáním akce (u objednávky online vstupenky méně než 24 hodin nemohu garantovat, že stihnu online vstupenku dodat v termínu před danou akcí ).

NÁKLADY NA DOPRAVU. U digitálních produktů nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.


 

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY?

Digitální obsah online produktů zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu (např. i jako zaheslované linky na natočená videa, a nebo zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s elektronickými dokumenty. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností i mé praxe.

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení online kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.
 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY a STORNO POPLATKY

 

Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy, u online vstupenek pak právo k odstoupení bez udání důvodu a bez storno poplatků 7 dnů a více. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u online produktů vyloučit.
V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny do 3 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

Storno u online vstupenek: Pokud stornujete online vstupenku v rozmezí 72 hodin až 7 dnů před konáním dané akce, vrátím vám 30 % z ceny online vstupenky zpět na váš účet. U storna méně než 72 hodin před konáním dané akce peníze již nevracím (je možnost poslat na vaší vstupenku nějakou náhradu, kterou si sami zvolíte).


Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.
Je-li vám společně s online produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.
 

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.
Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.
Jako Prodávající vám odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady.  U online produktů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu. Pokud se výjimečně vady naskytnou, jsem ochotná individuálně slevit s ceny produktu a nabídnout nižší cenu, nebo vrátit část ceny.
Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.
Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám digitální produkt nebo on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo „spam“. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.
 

 

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 

Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese: .
Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

X. ZÁVĚREM
 

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je jako příloha k e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky i jako textová podoba v pdf na mých webových stránkách www.drslavka.cz.


Tyto VOP jsou účinné od 1. 9. 2022.

MUDr. Slavka Kozlová